Please select your page

Politika kvality na r. 2011-2016

Politika jakosti organizace EMKOMETER s.r.o. vychází z etického kodexu a strategie organizace a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji organizace

 • klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti vyráběných tlakových zařízení a ostatních zařízení, námi poskytovaných služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech,
 • vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, s cílem splnění požadavků příslušných evropských směrnic, které se na vyráběná zařízení vztahují,
 • klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů,
 • zvyšujeme odpovědnost za vytvoření podmínek pro další rozvoj naší organizace,
 • zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků


Ve vztahu k zákazníkům

 • při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
 • dodáváme služby a produkty s následným poprodejním servisem v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti,
 • na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení a poskytování služeb požadavky zákazníka a jím zadané specifikace,
 • preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání,
 • vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek
 • při výrobě tlakových zařízení a ostatních zařízení a získávání objektivních a úplných informací, zejména s ohledem na jejich provozní parametry a předpokládané použití.


Ve vztahu k zaměstnancům

 • vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno organizace jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců,
 • pěstujeme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s firmou,
 • podporujeme týmového ducha,
 • vytváříme příznivou mzdovou politiku s ohledem na plnění plánovaných úkolů a dosažení odpovídající jakosti a hospodárnosti výroby a termínů,
 • podporujeme otevřený konstruktivní dialog,
 • zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, včetně právními a ostatními předpisy požadované odborné způsobilosti,
 • vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP,
 • minimalizujeme účinky technologie na zdraví lidí,
 • pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

Ve vztahu k dodavatelům

 • budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů,
 • klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě.

Ve vztahu k majitelům

 • klademe důraz na snižování výrobních nákladů a generování přiměřeného zisku pro našeho vlastníka.

 

Reference

PARAMO
ČEZ
SIEMENS
Škoda
RWE
SES Tlmače

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×